Abba Jack overleden

Op 10 juni is Abba Jack Ermers in het missiehuis van de Lazeristen in Panningenoverleden en op 13 Juni is hijbegraven op kerkhof “Heiderust” tePanningen. Tijdens de dienstwerduitgebreidstilgestaanbijzijnlevensloop en speciaalzijnrol in het tot stand komen van Alemachen en het leiden van het tehuis over eenlangeperiode. Het personeelzag hem voor het laatstin October 2012 toenhijterugkwamomhet 40 jarigbestaanvan Alemachen meetevieren. Zijnbijdrageaan het geven van eentoekomstvoor de gehandicatekinderenzullen nooitvergetenworden.

Bon Voyage Shellama Read more     Before and After Read more     Bye Bye Alemachen Read more     Fun Time at Alemachen Read more     Abba Jack overleden Read more     
X